Vlastnosti maziv a požadavky na ně

image 1

Mezi nejdůležitější požadované vlastnosti maziv patří:

Schopnost separovat dva povrchy při každé úrovni zátěže, teplotě a rychlosti a tak minimalizovat tření a opotřebení;

Schopnost působit jako chladicí kapalina odvádějící teplo vznikající třením, popř. pocházející z externích zdrojů;

Schopnost zachovávat přiměřenou stabilitu zaručující stálé provozní vlastnosti po celou efektivní dobu životnosti;

Schopnost chránit povrchy před poškozením agresivními produkty vznikajícími při provozu;

Schopnost čistit a zadržovat nečistoty a odstraňovat tak potenciální úsady a částice vznikající za provozu.

Vlastnosti maziv:

Mezi hlavní vlastnosti, které bývají obvykle uváděny v produktové technické specifikaci maziv, patří především:

  • Viskozita
  • Viskozitní index
  • Teplota tuhnutí
  • Teplota vzplanutí

Viskozita

Viskozita popisuje chování kapaliny při tečení. Tato vlastnost klesá s růstem teploty, proto je vždy měřena při pevně stanovené teplotě (např. 40 °C).
Viskozita maziva určuje mocnost vrstvy oleje mezi dvěma kovovými povrchy při vzájemném pohybu. Nejrozšířenější jednotkou pro měření viskozity je centistoke (cSt).

Viskozitní index
Viskozitní index je veličinou umožňující vyhodnotit změnu viskozity maziva v závislosti na změně teploty. Čím vyšší je hodnota viskozitního indexu, tím méně se viskozita mění s teplotou.
V důsledku toho platí, že pokud budou dvě maziva se stejnou viskozitou vystavena teplotě 40 °C, pak mazivo s vyšším viskozitním indexem zaručí:

  • lepší start motoru při nízkých teplotách (nižší vnitřní tření);
  • vyšší stabilitu lubrikačního filmu za vysokých teplot.

Viskozimetrická klasifikace

Existuje několik systémů klasifikace viskozity, které označují více či méně omezený rozsah viskozity, a to obvykle nějakým číslem.
Spolu s viskozitním indexem mají za úkol umožnit rychlou indikaci toho nejvhodnějšího maziva pro konkrétní účel či způsob využití.

Stupnice ISO VG se všeobecně používá pro klasifikaci průmyslových olejů. Každý stupeň označuje určitý rozsah kinematické viskozity naměřený při teplotě 40 °C.

Stupnice SAE se používá k označování motorových a převodových olejů.

Teplota tuhnutí

Označuje nejnižší teplotu, při které mazivo zůstává v tekutém stavu. Pod teplotou tuhnutí má olej tendenci houstnout a přestává volně téci.

Teplota vzplanuti
Teplota vzplanutí označuje nejnižší teplotu, od které se směs olejových výparů se vzduchem stává hořlavou. Určuje se postupným zahříváním směsi olejových výparů se vzduchem v běžném laboratorním kelímku, dokud směs nevzplane.

Právní upozornění    Zásady ochrany soukromí